Domov
Symetrial SK

Vesmírne spojenie -
záchranná akcia
George Adamski, 1967
Vesmírne spojenie - záchranná akcia
Prijaté Georgeom Adamským, zverejnené v roku 1967


        
Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal. Všetky ľudské systémy bezvýchodiskovo uviazli, alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka. Technológia a veda dosiahli taký stupeň a takú rýchlosť, že duchovné chápanie ľudstva nie je schopné súbežne s nimi držať krok.

Svet má na obzore atómovú vojnu, ktorá by v extrémnych dôsledkoch privodila úplné vyhladenie života. Podľa udalostí vo svete sa zdá, že ľudstvo nepozná únik z hroziacej katastrofy. Sú však aj iné faktory, ktoré ukazujú na možnosť záchrany. Pomoc by priniesla iná, vyvinutejšia technológia, než je pozemská. Táto perspektíva sa môže zdať fantastická tomu, kto o nej počuje po prvý raz.

Ak sa pozrieme do Biblie – Zjavenie Jána – a čo hovorili apoštoli s Ježišom o posledných dňoch ľudstva, nájdeme tam jasný popis nášho dnešného sveta i prejavy atómovej vojny a jej dôsledkov, ako aj obrazné symboly a náznaky o masovom presune a evakuácii ľudstva mimo Zeme.

Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého. Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.


Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci. Tu je: • Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.


 • Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.


 • Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!


 • Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.


 • Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti. 


 • Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život. 


 • Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.


 • Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.


 • Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť. 


 • Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.


 • Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.


 • Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.


 • Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.


 • Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chybami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.


 • Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení – iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.


 • Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.


 • Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista“, alebo „objavenie sa Syna Človeka v oblakoch“. 


 • Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.


 • Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.


 • Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.


 • Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane moje kráľovstvo ako vták Fénix.


 • Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom mieste, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.


 • Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhodu.


 • Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.


 • Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.


 • Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a poškodiť môj vesmírny plán.


 • Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkú časť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.


 • Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.


 • Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.


 • Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.


 • Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.


 • Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.


 • Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.


 • Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.


 • Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.


 • Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.


 • Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.


 • Názov tohto Posolstva – „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími svetmi.


 • V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.


 • Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.


 • Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.


 • Svet dostane od nás spoločný jazyk.


 • Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.


 • Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.


 • Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vraždenie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.


 • Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.


 • Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.


 • Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.


 • Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.


 • Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.


 • Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.


 • Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.


 • V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia – šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie – úplnej obnovy.


 • Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.


 • Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.


 • Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.


 • Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.


 • Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.


 • V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.


 • Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.


 • Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.


 • Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.


 • Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.


 • Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena – mutácia – sa teraz stane s ľudstvom.


 • Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s terajším sa stane rajom na Zemi.


 • Milióny ľudí budú pozdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.


 • Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.


 • Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.


 • V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.


 • Zákon karmy ja taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.


 • Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.SK
EN