Domov
Symetrial SK

Výroky z 
Posolstva Grálu
Abd-ru-shin





     Výroky z Posolstva Grálu
      Abd-ru-shin

      
 • Slúžim Bohu, a nie ľuďom. Preto dávam, čo ľuďom prospieva, a nie iba to, čo sa im páči.

 • Človek nemá veriť tomu, čo nemôže pochopiť. Inak otvára bránu omylom.

 • Väčšina ľudí sa domnieva, že ich život na Zemi nemá iný zmysel než získavanie majetku a založenie rodiny.

 • Prianím sa nič nevykoná, až ozajstné chcenie je začiatkom činu. 

 • Najväčší nepriatelia človeka sú: vypočítavý rozum a duchovná lenivosť.

 • Ľudia môžu slúžiť Bohu práve tým, čo pôsobením cirkvi neprišlo k životu – vlastným premýšľaním a skúmaním.

 • Jediná cesta k záchrane je cesta pravého poznania, ktorá vedie k presvedčeniu.

 • Národ, ktorý nechá svoje ženy pomužšťovať, je odsúdený na postupný zánik.

 • Ozajstná láska nedbá o to, čo sa druhému páči a čo je mu príjemné, ale bude sa riadiť tým, čo mu prospieva.

 • Kto chce len dobro a má čisté myšlienky, už našiel cestu k Najvyššiemu.

 • Pretože zákony v stvorení pôsobia samočinne, silou, proti ktorej sú ľudia úplne bezmocní, je len samozrejmé, že by ich človek mal poznať.

 • Nemiestnou povoľnosťou pestujete chyby blízkych aj nepriateľov a umožňujete ich ďalšie klesanie.

 • Z každého Božieho posolstva ste urobili náboženstvo. A to bola chyba. Náboženstvo ste postavili na vyšší stupeň ako každodenný život. Tým ste oddelili Božiu vôľu od života, miesto toho, aby ste ich zjednotili.

 • Nestačí len poznať pravdu a veriť v ňu. Treba ju žiť a konať podľa nej, inak budeš na tom horšie ako ten, ktorý o nej nevie.

 • Človek nemá mlčky znášať a trpieť krivdu, lebo by tým podporoval a posilňoval zlo.

 • Náboženské smery sú putá zväzujúce slobodného človeka, lebo sa usilujú vtlačiť Stvoriteľovo dielo do foriem vytvorených ľudským myslením.

 • Viera musí byť viac ako len presvedčením. Musí sa stať skutkom, čo znamená, že prenikne celým myslením, cítením aj konaním.

 • Božie posolstvo nemáte uctievať, ale používať!

 • Ľudia, ktorí už dospeli k určitému duchovnému poznaniu, nech si nemyslia, že konajú Bohu milý skutok, ak ho ponúkajú všetkým naokolo, aby tak rozšírili rad Božích stúpencov. Pomáhať sa má iba hľadajúcim!

 • Poslúchať Božiu vôľu neznamená nič iné, iba rozumieť večným zákonom a žiť podľa nich.

 • Učenie neprospieva duši, lebo naučené zanechá človek po smrti na Zemi spolu s telom, keďže mozog a myšlienky sú hmotné. Na druhý svet si berie duša iba to, čo prežila a precítila.

 • Iba nemožnosti vyžadujú slepú, ničím nepodopretú vieru. Lebo, ak je niečo možné, povzbudzuje to hneď k vlastnému rozmýšľaniu.

 • Kde je Pravda, tam prichádza k slovu myslenie aj cítenie súčasne.

 • Každý duchovne slobodný človek hodnotí nové poznatky podľa toho, čo prinášajú, a nie podľa toho, kto ich prináša. Zlato je vždy zlatom, či ho má v rukách knieža alebo žobrák.

 • Spravodlivosť je láska a láska spočíva len v spravodlivosti.

 • Len otázkami sa nájde pravá cesta. Ľahostajnosť alebo násilné potláčanie pripomína otroctvo. Avšak Boh nechce mať otrokov.

 • Náuky a náboženstvá, ktoré si vyžadujú slepú vieru, sú mŕtve, a preto aj škodlivé.

 • Myslenie a cítenie zaniká iba tam, kde už nie je nič prirodzené, kde teda nie je ani  pravda.

 • Zmysel pre krásu je prejavom doposiaľ skrytého poznania o dokonalosti.

 • Iba povznesenie vlastnej kultúry je ozajstným pokrokom pre každý národ. Vzostup sa musí budovať na vlastnom základe, a nie prijímaním cudzieho.

 • Pravá harmónia vo svete vzniká rozličnosťou národov, a nie úsilím, aby sa všetky stali rovnakými.

 • Duch má byť spojený s rozumom v správnom pomere, teda tak, aby vládol duch. Rozum má vytvárať možnosti, ktoré chce duch v hmote uskutočniť.

 • „Prísnosť je súčasťou čistoty, lásky a spravodlivosti. Kde chýba jedna z týchto vlastností, tam prísnosť zraňuje, lebo tam nie je niečo v poriadku.“

 • Každý prijme len takú pravdu a znesie jej len toľko, do akej miery je sám rovný a pravdivý.

 • Iba na vrchole poznania sa človek stane múdry, keď sa presvedčí, že nič nevie.










SK
EN