O autorovi
Rozhovor s
autorem
Domov


RU
Obsah knihy

Výběr kapitol
Prodej knih
SK
CZ
Naše planeta se blíží k době obratu, kdy se má zrodit nový svět. Nemůže však vzniknout na půdě starého, protože bude velmi odlišný.
Dnešní člověk by měl vědět, že současné katastrofické změny nejsou dílem náhody, ale zákonitým děním určeným pro blaho nového pokolení.
1)    Věčné zákony
Tato úvodní kapitola popisuje nejdůležitější zákony, které působí na hmotné a nehmotné úrovni - zákon tíže, zákon stejnorodosti, zákon doplnění celku, zákon zpětného působení, zákon pohybu a zákon rovnováhy.

2)    Vesmír
Rozdělení vesmíru na několik úrovní z pohledu jejich rozdílné hustoty - na hrubohmotný a jemnohmotný svět. Putování duše po smrti.

3)    Karma
"Co člověk zaseje, to sklidí!" Každý musí snášet důsledky svých předešlých činů. Jak ovlivňuje zákon zpětného působení vývoj člověka?

4)    Svobodná vůle
Život není určen pouze osudem. Člověk disponuje svobodnou vůlí, aby mohl sám rozhodovat o svém jednání. Neustále je mu poskytována pomoc z vyšších úrovní.

5)    Bytostná říše
Je zde popsána úroveň stvoření, nacházející se nad hrubohmotným a jemnohmotným vesmírem. Avšak tato sféra prostupuje i všechny hmotné úrovně. Skřítci, víly, nymfy, řečtí a římští bohové a jiné bytosti jsou obyvateli této říše.

6)    Duchovní říše
Základní koloběh vývoje ducha člověka - jeho proměna z nevědomého duchovního zárodku na vědomou duchovní osobnost, která vstupuje do "nebeského království". Jména všech lidských duchů jsou zapsána v Knize života.

7)    Stvoření člověka
Jak jsou děti spojeny se svými rodiči a jak jsou přitahovány k budoucí rodině ještě před narozením? Co to vlastně znamená "vyhnání z ráje"?

8)    Pokřivené duše
Pohled na emancipaci ve světle duchovních zákonů. Vzájemné doplnění mužských a ženských aktivit vytváří rovnováhu na Zemi. Pokřivení této rovnováhy a její následky.

9)    Muž
Původní úloha muže ve stvoření. Jakých chyb se dopouštěl muž ve svém vývoji? Co má dělat dnešní muž, aby se stal znovu pravým mužem?

10)    Žena
Jak podlehla žena našeptávání a pokušením. Poznání pravého cíle v životě ženy a odhalení, že mateřství není jejím nejvyšším posláním.

11)    Stvořitel a Jeho říše
Představa Boha z materialistického a idealistického pohledu, působení Boha. Ve vznešené kráse se nad všemi úrovněmi stvoření vypíná Božská říše - věčná úroveň stvoření. Bytosti v této říši.

12)    Praduchovní říše
"Budiž světlo!" aneb stvoření praduchovní říše. Vliv praduchovních bytostí na vývoj člověka. Důležité Praduchovní úrovně.

13)    Pokušitel
Lucifer, původce zla. Původně byl Bohem vyslán, aby skrze myšlenky - rozum, pomáhal lidem v materiálním světě, ale „padl" a způsobil v něm dnešní zmatek. V důsledku jeho negativního působení Země poklesla do temnějších oblastí Božího stvoření, čímž se dostala do předčasného rozkladu.

14)    Působení temna
Působení temného principu v různých oblastech života - v duchovních naukách, pozemských zákonech, ve zdravotnictví, kultuře, školství, sportu, ve výchově dětí atd. Stagnace koloběhu základní síly ve stvoření v důsledku zaměření lidstva na nesprávné životní hodnoty.

15)    Boží Syn
Příslib příchodu spasitele, Ježíšův život a poslání.

16)    Syn Člověka
Ježíš hlásal o příchodu jiného Přímluvce - Rádce, který nás všechno naučí a také nám všechno připomene, co on řekl. Ukáže světu, co je hřích, co spravedlnost a soud.

17)    Kniha zapečetěna zvenčí
Tato kniha podává nejobsáhlejší vysvětlení o světě, Bohu, o osudu a problémech lidstva. Navíc očišťuje křesťanskou nauku od do ní vnesených nánosů dogmat.

18)    Věčnost
Vývoj duchovního zárodku člověka, jeho dozrání v člověka a nebezpečí, které mu v době světového soudu hrozí. Důsledky poklesu planety Země do dráhy rozkladu. Rozklad planety projevující se jako temno v hospodářství, finančnictví, v společenských vztazích, v politice či světových náboženstvích.

19)    Hvězda Syna Člověka, proroctví
Stagnace koloběhu základní síly ve stvoření. Stvořitel posílá lidem duchovní pomoci - proroky, Syna Božího a Syna Člověka, aby je poučil, v čem dělají chyby. Lidstvo z větší části nepřijalo tuto formu poučení a nezměnilo se - přistupuje se k dalšímu kroku, k očistě.

20)    Kniha zapečetěná zevnitř
Vše je převrácené, nedá se rozpoznat pravda od lži, politická nestabilita, přírodní katastrofy, zmatek. V této kapitole se čtenář na základě biblických výroků z Matoušova evangelia a Zjevení Jana dočte o průběhu světového soudu tak, jak byl jimi předpovězen.

21)    Nové pokolení
Duchovní vývoj člověka se dá přirovnat ke škole. Během života na Zemi skládá důležité zkoušky, které rozhodují, zda může dále postoupit, nebo musí zopakovat zkoušky. Kapitola popisuje, jak se dá poprat s negativy i chybami, a jak se dají rozvíjet povahové vlastnosti a charakter.

Rozhovor: místo závěru
Odkrývá původ autorky a cíl jejího poslání.
HU
DE
EN
© Natália de Lemeny Makedonová
Podpořte nás
Přijaté ze Světla 
dne 10.2.2018


Přijaté ze Světla 
dne 20.9.2018


Přijaté ze Světla 
dne 22.7.2018


Vesmírné spojení - 
záchranná akce
George Adamski, 1967